Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Dr. Hegyi Eszter E.V. (2100 Gödöllő Ibolya utca 76., a továbbiakban szolgáltató,Adatkezelő) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen s z a b á l y z a t b a n  és  a h a t á l y o s n e m z e t i, jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen t á j é k o z t a t ó b á r m i k o r i m e g v á l t o z t a t á s á r a . Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 1. Az adatkezelő adatai

Az alábbi elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel:

info@legjobbkezdet.hu  vagy a fenti címen levélben.

Név: Dr. Hegyi Eszter

Székhely: 2100 Gödöllő, Ibolya utca 76.

Nyilvántartási szám: 56039690

Adószám: 57411523-1-33

Telefonszám: +36306123966

E-mail: info@legjobbkezdet.hu

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Dr. Hegyi Eszter E.V.

Telefonszám: mint fent

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A konzultáció során megadandó személyes adatok

Lásd 1. sz. melléklet

3.2. Technikai adatok

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai

eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető

(rendelkezésre állás);

 • hitelessége és hitelesítése biztosított

(adatkezelés hitelessége);

 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat

bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés

ellen. Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés

biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és

teljességét;

 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége

van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.5 Tanácsadáshoz kapcsolódó személyes adatok

Lásd mellékletben!

 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Személyes tanácsadás során kitöltött anamnézis kérdőív és személyes jegyzetek, valamint az összefoglaló dokumentum megőrzésének ideje, a 1997. évi XLVII. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény és az IBCLC-k működési szabályzata alapján 30 év.

 

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.);
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

 

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokhoz kizárólag az Adatvédelmi tisztviselő fér hozzá.

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1 Tájékoztatáshoz való jog Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

7.3 Helyesbítés joga Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4 Törléshez való jog Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6 Adathordozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7. Tiltakozás joga Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.9. Visszavonás joga Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10. Bírósághoz fordulás joga Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.11. Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

8. Adatkezelésben érintett Dr. Hegyi Eszter  e.v. által használt internetes szolgáltatások

Google Analytics
A weboldal a Google Inc. Google Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére.  A Google Analytics rendszere ún. cookie-kat egyszeregyszerű rövid, kisméretű szöveges fájlokat
tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve
ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében
A cookie-ban rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP
címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket
az adatokat, hogy az Ön honlap látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről Dr.
Hegyi Eszter e.v. számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos
szolgáltatásokat  nyújtson.
Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról,
telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt.
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldaloldalát
(http://tools.google.com/dlpage/ és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény
telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

1.Sz. Melléklet

Anamnézis kérdéssor- személyes tanácsadás

 

Név:

Gyermek keresztneve:

E-mail:
Pontos lakcím:

Telefonszám:

Háziorvos neve, elérhetősége:

Védőnő neve, elérhetősége:

Probléma:
A probléma rövid leírása:

A gyermek születési ideje:

A gyermek születési súlya:

A gyermek legalacsonyabb súlya:
A gyermek jelenlegi súlya:

Hányadik hétre született a baba?

Milyen volt a szülés? ( természetes, császármetszés, programozott császár vagy sürgősségi, fogós, esetleg vákumos szülés stb )
Kapott-e Ön a szülés alatt bármilyen gyógyszert vagy infúziót:

Van-e gyermekének bármilyen betegsége?

Kell-e gyermekének szednie valamilyen gyógyszert?

Milyen volt a kisbabája egészségi állapota a születése után, szükség volt bármilyen beavatkozásra?

Kapott az újszülött osztályon gyógyszert, infúziót a gyermeke?

Besárgult? Szükség volt esetleg kékfény kezelésre?
Mikor szoptatta meg először a kisbabát?

Hogyan zajlottak a szoptatások az első napokban?
Kapott-e a kisbaba a szopáson kívül mást az első napokban?
Ha igen, mi volt az?( pl. cukros víz, tápszer)
Milyen eszközzel kapta a kisbaba a pótlást?

 

Panaszmentes volt-e a terhessége:

Nőtt-e a mellmérete terhesség alatt?

Van-e Önnek bármilyen betegsége (pl. policisztás ovárium szindróma, cukorbetegség, pajzsmirigy probléma vagy egyéb )

Átesett Önmellműtéten? Érte valaha sérülés a mellét?

Szed-e rendszeresen gyógyszert (beleértve a fogamzásgátlót is)?
Ha igen, mit?

Dohányzik Ön?

Testvérek száma:

Előző szoptatási tapasztalata:

 

Jelenleg hányszor szopik a baba?

Mennyi ideig tart egy szoptatás?
Egy vagy két mellből szoptat alkalmanként?

Mikor teszi át a babát a második mellre?
Éjszaka hányszor szopik a baba?
Hol alszik a kisbaba éjjel?

Milyen testhelyzetben szokott szoptatni?

Pisis pelenkák száma:
Kakis pelenkák száma, a széklet színe és állaga:
Kap-e jelenleg a kisbaba a szopáson kívül mást?
Ha igen, mit?
Ha a baba pótlást kap, mióta, mennyit és mikor?

Milyen eszközzel kapja a kisbaba a pótlást?
Hogyan táplálja most a kisbabáját?
Használja-e vagy használta-e korábban az alábbi eszközök közül
valamelyiket?
– nyugtató cumi (játszó cumi)
– cumisüveg
Szokott-e fejni?
Ha igen, hányszor és hogyan?

Van-e seb a mellbimbóján vagy csomó a mellében?

Fájdalmas-e a melle vagy a szoptatás?

Hol helyezkedik el a seb a mellén, illetve milyen jellegű a fájdalom?
Amikor a baba befejezte a szopást, mit lát a mellbimbóján?
Csak az egyik vagy mindkét melle érintett?
Van-e vagy volt-e 38,5 fok feletti láza?
Mikor látta a gyermeket utoljára a gyermekorvos vagy a védőnő és mit
mondott?

Mit próbált eddig tenni a probléma megoldására?

Hogyan értékeli a próbálkozásokat?

Miben segíthetek Önnek? Mit szeretne elérni?

Honnan tud rólam?

Hozzájárul, hogy egy nálam szakmai gyakorlatát töltő hallgatóm megfigyelőként részt vegyen a látogatáson?